Organizacja pracy biblioteki

1.    Organizacja biblioteki szkolnej.
Biblioteka Szkoły Podstawowej w Czerminie i Biblioteka Gimnazjum w Czerminie znajdują się w jednym pomieszczeniu. Jest ono podzielone na dwie części: multimedialną pracownię z czterema stanowiskami komputerowymi i główną część biblioteczną  - wypożyczalnię.
Dzięki realizacji projektu MEN „Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicznych” , Biblioteka Szkoły Podstawowej w Czerminie została przekształcona w Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Otrzymała 4 komputery ze stałym dostępem do Internetu i jedno urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, ksero) do dyspozycji nauczycieli i uczniów.
Biblioteka zatrudnia łącznie 3 osoby, spośród których 2 zatrudnione są w szkole podstawowej a 1 w gimnazjum. Odpowiadają one za stan i wykorzystanie zbiorów biblioteki oraz bazy komputerowej i multimedialnej, za realizację zadań i celów biblioteki, sporządzają plany pracy, harmonogramy zajęć, sprawozdania, z pracy biblioteki, prowadzą statystykę wypożyczeń i dokumentację pracy biblioteki oraz prowadzą zajęcia z zakresu przysposobienia bibliotecznego. Ogólnie rzecz ujmując odpowiadają za całokształt funkcjonowania biblioteki.
Biblioteka szkolna wyposażona jest między innymi w takie elementy jak regały i półki na zbiory, stanowiska  z komputerami dla użytkowników, urządzenie wielofunkcyjne, stanowiska pracy bibliotekarzy, stoły i krzesła, gabloty i stelaże ekspozycyjne.
Statut szkoły określa szczegółowo organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza. Do podstawowych zadań biblioteki należą:
-    udostępnianie książek i innych źródeł informacji,
-    tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
-    rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyków czytania i uczenia się,
-    organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,
-    gromadzenie zbiorów (księgozbiór podręczny – encyklopedie, słowniki; lektury, literatura piękna, literatura popularnonaukowa, prasa, multimedia, itp.),
-    współpraca z dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim i innymi instytucjami.

Biblioteka Szkoły Podstawowej w Czerminie posiada regulamin zatwierdzony przez dyrekcję szkoły. Określa on warunki korzystania ze zbiorów oraz prawa i obowiązki użytkowników. Poza tym regulamin zawiera godziny otwarcia biblioteki (dostosowane do godzin pracy szkoły), listę osób, które mogą korzystać z biblioteki (uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły), formy udostępniania zbiorów (na miejscu lub do domu), zasady udostępniania zbiorów (ile, jakie, na jak długo), zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Regulamin jest umieszczony na widocznym miejscu, aby każdy miał możliwość zapoznania się z nim.

Biblioteka funkcjonuje na podstawie planu pracy. Roczny plan pracy biblioteki szkolnej uwzględnia aktualny stan, dostosowując do niego cele, zadania oraz sposoby realizacji. Obok działań charakterystycznych tylko dla biblioteki są w nim ujęte zadania wynikające z realizowanego przez szkołę zestawu programów nauczania, programu wychowawczego i profilaktyki zagrożeń młodzieży. Zatwierdzony przez radę pedagogiczną, plan pracy biblioteki staje się oficjalnym dokumentem, zobowiązującym do realizacji.

Joomla templates by a4joomla