contrast2.jpgcontrast1.jpg

Witamy

Zasady rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej w Czerminie na rok szkolny 2018/2019

Zarządzenie nr 10/2017/2018

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czerminie z dnia 24 lutego 2018r.

Zasady rekrutacji

do klasy I Szkoły Podstawowej w Czerminie na rok szkolny 2018/2019

Zasady rekrutacji dzieci tworzy się na podstawie przepisów:

1. art. 130 i 133 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. ( Dz. U. z 2017r. poz. 59 ze

zmianami),

2. Zarządzenia Nr 08.2018 Wójta Gminy Czermin z dnia 01 lutego 2018r.,

2. § 36 ust. 1,2,4 Statutu Szkoły Podstawowej w Czerminie.

§ 1.

1.O przyjęciu do Szkoły Podstawowej w Czerminie decyduje dyrektor.

2. Uczniowie zamieszkujący obwód szkoły są przyjmowani z urzędu.

3. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych dyrektor powołuje Komisję Rekrutacyjną.

§ 2.

1. Do klasy I ośmioletniej szkoły podstawowej są przyjmowane :

   1) dzieci 7-letnie ( urodzone w 2011r.),

   2) dzieci 6-letnie ( urodzone w 2012r.),

   3) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców (karta zapisu dziecka),

   4) na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami oraz jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają (karta zapisu dziecka).

2. Dzieci sześcioletnie są przyjmowane do szkoły:

   a/ pod warunkiem spełnienia rocznego obowiązku przedszkolnego, w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym dziecko ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej,

   b/ albo posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

§ 3.

1. Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej składają

w sekretariacie szkoły:

a/ kartę zapisu o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej,

b/ odpis/ kopię aktu urodzenia,

c/ orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na

   niepełnosprawność lub o stanie niepełnosprawności,

d/ kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej dla dzieci rodziców pracujących,

e/ deklarację uczęszczania na lekcje religii.

§ 4.

1. Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019 prowadzony jest w terminie podanym przez szkołę do publicznej wiadomości tj. od dnia 01 marca - do dnia 16 marca 2018r.

2. Informacje o zasadach naboru można uzyskać pod nr telefonu   (17) – 7740315 lub na stronie szkoły: www.spczermin.ugu.pl.

§ 5.

1. Dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną do spraw rekrutacji w szkole podstawowej, która składa się z:

a/ dyrektora,

b/ wychowawców klas,

c/ pedagoga szkolnego.

2. Do zadań komisji należy:

a/ zebranie kart zapisów o przyjęcie do szkoły,

b/ weryfikacja wniosków (kart zapisów) o przyjęcie do szkoły podstawowej,

b/ podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych

   i niezakwalifikowanych do dnia 26 marca 2018r. do godz. 15.00,

c/ sporządzenie protokołu z postępowania rekrutacyjnego.

3. Rodzice / prawni opiekunowie powiadamiają szkołę w trakcie trwania rekrutacji o zamiarze

odroczenia dziecka od rozpoczęcia obowiązku nauki (pisemne oświadczenie).

§ 6.

1. Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie

dotyczącym obywateli polskich.

§ 7.

1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko

obowiązku szkolnego może zostać odroczone.

2. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, a w przypadku

gdy dziecko zostało przyjęte do szkoły podstawowej innej niż publiczna szkoła podstawowa,

w obwodzie której mieszka, dyrektor szkoły podstawowej, do której zostało przyjęte dziecko,

na wniosekrodziców wraz z załączoną opinią z poradni psychologiczno-pedagogicznej,odracza spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego.

3. Decyzję o odroczeniu dziecka od rozpoczęcia obowiązku nauki wydaje dyrektor szkoły

   w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia wniosku.

§ 8.

1. O liczbie oddziałów i liczbie uczniów w oddziale decyduje organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

2. Lista dzieci przyjętych do poszczególnych oddziałów zostanie podana do wiadomości podczas spotkania wychowawców z rodzicami uczniów w ostatnim tygodniu sierpnia.

3. Wszelkie kwestie sporne rozwiązywane są droga służbową: wychowawca – dyrektor – organ prowadzący.

                                                                 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czerminie

mgr Maria Ochab

Joomla templates by a4joomla