contrast2.jpgcontrast1.jpg

Witamy

Pożegnanie ze sprawdzianem uczniów klas szóstych szkół podstawowych.

   

Od 2002r. do 2016r. uczniowie klas szóstych pisali zewnętrzny, powszechny i obowiązkowy sprawdzian na zakończenie szkoły podstawowej. Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) przeprowadziła XV sprawdzianów, takich samych w całym kraju i według jednakowej procedury. Sprawdzian pełnił funkcję diagnozy u progu gimnazjum.

   W naszej szkole sprawdzian napisało 560 uczniów. Testy badały umiejętności i wiadomości uczniów kończących szkołę podstawową w 5 kategoriach umiejętności:

                   1. Czytanie.

                   2. Pisanie.

                   3. Rozumowanie.

                   4. Korzystanie z informacji.

                   5. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce.

    W każdym sprawdzianie uczniowie mogli uzyskać maksymalnie 40 pkt.

   Od roku szkolnego 2014/2015 obowiązywała nowa formuła sprawdzianu z podziałem na dwie części:

   CKE , obok punktacji, wprowadziła 9-cio stopniową skalę staninową, odpowiadającą nam na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia/absolwenta na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację. Skala staninowa wprowadziła 9 przedziałów wyników.

 Nazwa stanina Przedziały wyników 
wyrażone w %
 Procent wyników 
zawarty w  przedziale
1 - najniższy   poniżej 4    4 
 2 - bardzo niski     4-10    7 
 3 - niski  11-22  12
 4 - niżej średni  23-39  17
 5 - średni  40-59  20
 6 - wyżej średni  60-76  17
 7- wysoki  77-88  12
 8 - bardzo wysoki  89-95   7
 9 - najwyższy  powyżej 95   4

   Uczniowie naszej szkoły osiągali wysokie wyniki. Tylko 3 razy szkoła uzyskała 5 stanin, pozostałe wyniki plasowały się powyżej 5 stanina. Obrazuje to poniższe zestawienie.

Wyniki sprawdzianu uczniów klasy szóstej w latach 2001-2014

Rok Liczba uczniów % uczniów z dysleksją Wynik średni (mak. 40 pkt) Stanin szkoły
2002 45 0% 29,64 5
2003 56 2% 28,79 5
2004 46 0% 26,13 6
2005 39 0% 30,08 6
2006 38 5% 30,95 8
2007 41 0% 27,27 6
2008 28 0% 27,96 7
2009 46 0% 24,20 7
2010 26 8% 24,31 5
2011 35 3% 27,26 7
2012 31 0% 24,80 7
2013 37 3% 24,43 6
2014 33 3% 26,58 6

Wyniki sprawdzianu uczniów klasy szóstej w latach 2014/2015-2015/2016

R. szkolny Liczba uczniów % uczniów z dysleksją

Średni wynik % ogółem

Średni wynik %

z j. polskiego

Średni wynik %

z matematyki

Stanin szkoły

cz. I

Średni wynik %

z j. angielskiego

Stanin szkoły cz. II
 
2014/2015 35 6% 66,5 75 79 6 86,1 7
2015/2016 21 0% 67 75 59 6 79 7

     Praca nauczycieli uczących klasy szóste w poszczególnych latach szkolnych i osiąganie wysokich wyników, spowodowała   otrzymanie przez szkołę ogólnopolskiego wyróżnienia „Wiarygodna szkoła” i tym samym dołączenia do grona najlepszych szkół w całej Polsce. Wyróżnienie w programie było jednoznaczne z nadaniem szkole Certyfikatu Wiarygodności i potwierdzeniem, że placówka jest zarządzana skutecznie i spełnia standardy na wysokim poziomie.

   Najważniejszym warunkiem przystąpienia do programu było zdobycie przez szkołę co najmniej 5 stanina w 9-cio stopniowej skali staninowej, która jest powszechnie używana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i komisje okręgowe przeprowadzające sprawdziany zewnętrzne.

Podziękowanie dla Nauczycieli
Szko
ły Podstawowej w Czerminie

       Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czerminie składa gorące podziękowania całej Radzie Pedagogicznej za przygotowanie uczniów klas szóstych do kolejnych sprawdzianów i przyczynienia się swą oddaną pracą do otrzymania ogólnopolskiego wyróżnienia „ Wiarygodna szkoła”.

Dyrektor szkoły mgr Maria Ochab.

Joomla templates by a4joomla